LifeBuddy

Privacy beleid

LifeBuddy International

Onze visie op privacy

LifeBuddy is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken gegevens van onze klanten die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen van onze supplementen of het adviseren op basis van testresultaten. Omdat hier natuurlijk belangrijke en gevoelige gegevens bij horen, gaan wij hier zorgvuldig mee om.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb jij vragen over dit privacyreglement? Dan lees je in dit privacyreglement hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door LifeBuddy International als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Capelle aan den IJssel aan de Papiermolen 53. Je kunt ons binnen kantooruren telefonisch bereiken op +31 6 233 65 605 of per e-mail via info@lifebuddy.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op ons platform of het doen van een bestelling in onze webshop. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites.

Om jou zo goed mogelijk te helpen naar een gezondere, fittere en betere versie van jezelf, is het soms nodig om aanvullende persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of genetische gegevens die we hebben gekregen door wat je over jouw gezondheid aan ons vertelt, of wat blijkt uit uitslagen van bijvoorbeeld een bloedafname.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling of een bestelling, of bij het aanmaken van een account op ons platform. Daarnaast worden jouw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien jij ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van jouw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan jouw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Alle medewerkers die bij LifeBuddy International werken hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen geen gegevens van jou aan anderen geven zonder jouw toestemming. Er zijn wettelijke uitzonderingen. Soms is het noodzakelijk dat wij een derde inschakelen om het werk uit te voeren. Dan zorgen wij ervoor dat deze derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gebruikt als wij.

Daarnaast hebben wij alle technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat het systeem, waarin wij jouw persoonsgegevens opslaan, beveiligd is. Ook mogen medewerkers alleen jouw dossier en/of gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor hun werk.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als jij je bijvoorbeeld aanmeldt voor een coaching traject, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je traject. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 20 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om jouw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij LifeBuddy International een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kan je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij LifeBuddy International. Voorts heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief. Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door LifeBuddy International kan je een e-mail sturen naar info@lifebuddy.nl of jouw schriftelijke verzoeken richten aan:

LifeBuddy International
Inzageverzoek persoonsgegevens
Papiermolen 53
2906 RC Capelle aan den IJssel

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kan je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. LifeBuddy International kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kan je steeds terugvinden op onze website. Dit privacyreglement is laatstelijk gewijzigd op 11 december 2022.